Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Đề thi trắc nghiệm marketing căn bản có đáp án

Đề thi trắc nghiệm marketing căn bản có đáp án

Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm môn marketing căn bản có đáp án, các bạn cùng thử sức nhé.

Chương 1

Câu 1 : Nhu cầu là gì ?

A La cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được

B .Là một nhu cầu đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa và nhân cách của cá thể

C .Là mong muốn đuơc kèm them điều kiện có khả năng thanh toán

D .Tất cả các phương án trên đều đúng

Đ/a :a

Câu 2 :Nhu cầu của con người có đặc điểm gì ?

A . Đa dạng phong phú và luôn biến đổi

B . Đa dạng phong phú và luôn cố định

C .Cụ thể và luôn biến đổi

D . Cả A và C

Đ/a :a

Câu 3 :Hàng hóa là gì ?

A .Là những thứ có thể thỏa mãn được mong muốn hay nhu cầu, yêu cầu và được cung cấp cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn ng ười sản xuất

B .Là những thứ có thể thỏa mãn được mong muốn hay nhu cầu, yêu cầu và được cung cấp cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn người tiêu dùng

C .Cả A và B

D . Tất cả đều sai

Đ/a : b

Câu 4: Theo Philip Kotler thì mối quan hệ giữa nhu cầu cụ thể và hang hóa ở mấy cấp độ ?

A . 3

B . 4

C . 5

D . 6

Đ/a :a

Câu 5 :Tìm câu trả lời sai : Mối quan hệ giữa nhu cầu cụ thể và hang hóa đuơc thể hiện ở

A .Nhu cầu cụ thể được thỏa mãn một phần

B .Nhu cầu cụ thể ko được thỏa mãn

C .Nhu cầu cụ thể được thỏa mãn hoàn toàn

D .Tất cả diều sai

Đ/a :d

Câu 6: Trao đổi là gì :

A Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả 2 phía mong muốn

B .Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả 2 ko mong muốn

C .Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà chỉ có 1 bên mong muốn

D .Cả A và C

Đ/a :a

Câu 7 Trao đổi cần có mấy điều kiện

A . 2

B . 3

C . 4

D . 5

Đ/a c

Câu 8 Để thực hiện giao dich người ta cần các điều kiện nào

A .Hai vật có giá trị

B .Thỏa thuận các điều kiện giao dich

C .Thời gian và địa điểm được thỏa thuận

D . Tất cả các phương án trên

Câu 9 Thị trường là gi ?

A .Là một tập hợp những người mua hang hiện có và sẽ có

B .Là một tập hợp những người bán hang hiện có và sẽ có

C .Là một tập hợp những người sản xuất hiện có và sẽ có

D .Tất cả các phương án trên

Đ/a A

Câu 10 Câu 10 Marketing là ?

A . là hoạt động của con người nhằm thỏa mãn các nhu cầu thông qua trao đổi

B .Là một quá trình mà ở đó cấu trúc nhu cầu về hang hóa và dịch vụ được dự đoán và được thỏa mãn thong qua một quá trình bao gồn nhận thức thúc đẩy và phân phối

C .Là sự dự đoán ,sự quản lý ,sự điều chỉnh và sự thỏa mãn nhu cầu thong qua quá trình trao đổi

D .Tất cả đều đúng

Chương 2

Câu 1 Quản lý Marketing là ?

A .Là một quá trình phân tích xây dựng,thực hiện và kiểm tra

B .Là một quá trình quản lý và kiểm tra

C .Là một quá trình phân tích ,quản lý và kiểm tra

D .Cả a và b

Đ/a a

Câu 2 ND của quản lý marketing gồm

A Quản lý hiện trạng cầu

B Quản lý các loại hình chiến lược và hẹ thống marketing hỗn hợp

C Quan niêm quản lý Marketing

D Tất cả các phương án trên

Câu 3 Theo Philip Kotler có mấy quan niệm cơ bản tạo cơ sở cho quá trình quản lý Marketing ở các DN

A 3

B 4

C 5

D 6

Đ/a c

Câu 4 Theo Philip Kotler quan niệm cơ bản tạo cơ sở cho quá trình quản lý Marketing ở các DN gồm :

A Hoàn thiện SX và hàng hóa

B .Gia tăng nỗ lục TM

C .Quan niệm Marketing và quan niệm marketing đạo đức xã hội

D .Tất cả các phương án trên

Câu 5 Người Mỹ có câu ngạn ngữ vui "Nếu hoàn thiện được chiếc bẫy chuột thì trời đã tối " Câu ngạn ngữ này muốn nói đến quan niệm nào ?

A Quan niệm Marketing

B Quan niệm hoàn thiện SX

C Quan niện gia tăng nỗ lực TM

D Quan niệm hoàn thiện hang hóa

Đ/a D

Cau 6 Giải pháp hoàn thiện sản xuất bao gồm

A . Giải pháp về công nghệ

B .Về quản lý

C .Nâng cao kỹ năng của người lao động

D . Cả a, b,c

Câu 7 “Chỉ bán cái mà khách hàng cần chứ ko bán cái doanh nghiệp có” Dn đã vận dụng quan niện nào ?

A Quan niệm hoàn thiện sản phẩm

B .Quan niệm gia tăng nỗ lực thương mại

C Quan niệm marketing

D Quan niệm hoàn thiện sản phẩm

Đ/a c

Câu 8 Quan niệm Marketing đạo đức Xã hội cần phải cân bằng mấy yếu tố

A .2

B .3

C .4

D .5

Đ/a b

Câu 9 Xét ở góc độ Marketing theo Philip Kotler có những loại nhu cầu nào ?

A .Cầu tiêu cực ,cầu tiềm năng ,cầu đầy đủ

B .Cầu quá thừa , cầu suy giảm và cầu thất thường

C .Không có cầu và nhu cầu có hại

D .Tất cả các phương án trên

Câu 10 Chiến lược Marketing được hiểu là ?

A .Một hệ thống các quyết định KD mang tính dài hạn mà DN cần thực hiện nhằm đạt tới các mục tiêu đặt ra

B .Một hệ thống các quyết định KD mang tính ngắn hạn mà DN cần thực hiện nhằm đạt tới các mục tiêu đã đặt ra

C .Một hệ thống các quyết định KD mang tính ngắn hạn và dài hạn mà DN cần thực hiện nhằm đạt tới các mục tiêu đã đề ra

D .Tất cả đều sai

Đ/a a