399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Bài tập Tài Chính Công có lời giải

Sau đây chúng tôi xin chia sẽ với các bạn bộ bài tập môn Tài Chính Công có lời giải, các bạn cùng tham khảo nhé.
Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên PHẦN 1: LÝ THUYẾT
Công ty dược phẩm An Thiên CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀTC-TT VÀQLNN ĐỐI VỚI TC-TT
1.Dược phẩm An Thiên Phân tích các chức năng của tiền tệ và nội dung của quy luật LTTTệ?
2. Phân vai trò của tài chính trong quátrình phát triển kinh tế–xã hội của quốc gia? Cho vídụđểchứng minh?
3. Phân tích những chức năng cơ bản của tài chính? Trong thực tếchức năng tạo vốn ởnước ta được vân dụng như thếnào?
4. Cấu trúc của hệthống tài chính vàmối quan hệgiữa các bộphận cấu thành hệthống tài chính?
5. Phân tích nội dung cơ bản của chính sách tiền tệquốc gia vàviệc tổchức thực hiện những nội dung trên?
6. Vì sao phải QLNN đối với TC – TT? Để thực hiện QLNN đối với TC-TT trong thời kỳ đổi mới, nhà nước cần phải thực hiện nguyên tắc gì?
CHƯƠNG 2: QL VÀĐIỀU HÀNH NSNN
1. Hãy chứng minh bằng lý luận vàthực tếvai trò quan trọng của Ngân sách nhànước đối với quátrình phát triển kinh tế–xã hội của đất nước?
2. Để  quản lý Ngân sách nhànước được tốt cần tuân theo những nguyên tắc nào trong quản lý vàsửdụng? Liên hệvới thực tiễn?
3. Thẩm quyền thu Ngân sách nhànước của mỗi cấp chính quyền? Đềxuất biện pháp nâng cao vai trò của mỗi cấp chính quyền trong quản lý thu Ngân sách nhànước?
4. Đểtăng cường QLNN vềthuếcần phải làm tốt những công việc gì? Liên hệvới thực tế?
5. Phân tích những nội dung cơ bản của QLNN vềchi Ngân sách nhànước?
CHƯƠNG 3: QLNN ĐỐI VỚI TÍN DỤNG
1. Những nội dung cơ bản của QLNN vềtín dụng, lãi suất? Liên hệvới thực tiễn việc điều chỉnh lãi suất của Nhànước?
CHƯƠNG 4: QLNN ĐỐI VỚI THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1. Đểphát huy tính tích cực vàhạn chếnhững mặt tiêu cực của thịtrường tài chính, nhànước cần phải làm tốt chức năng gì?
1. Phân tích những nội dung cơ bản của QLNN đối với thịtrường chứng khoán? Liên hệvới thực tế?
CHƯƠNG 5: QLNN ĐỐI VỚI BẢO HIỂM
1. Để phù hợp với xu thế phát triển của bảo hiểm, trong hoạt động QLNN cần phải đảm bảo những nội dung gì? Vì sao?
2. Phân tích nội dung chủ yếu của chế độ Bảo hiểm xã hội ở nước ta?
CHƯƠNG 6: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
1. Khái niệm, vai trò của chế độ kế toán. Nội dung khái quát của chế độ kế toán hiện hành của nước ta.
2. Nội dung của kiểm tra kế toán, tác dụng của nó đối với công tác quản lý tài chính.
3. Nội dung cơ bản của chế độ sổ kế toán, vai trò của sổ kế toán trong công tác quản lý tài chính.
CHƯƠNG 7: QLNN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN
1.Sự cần thiết của hoạt động kiểm toán, Khái niệm, chức năng của kiểm toán.
2.Vì sao nói kiểm toán là 1 nhu cầu tất yếu khách quan, là một công cụ quản lý kinh tế.
3. Vai trò của Kiểm toán Nhà nước. Phân biệt các loại hình kiểm toán theo chủ thể tổ chức.
4. Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm toán. Liên hệ thực tiễn.
CHƯƠNG 8: THANH TRA TÀI CHÍNH
1. Phân biệt kiểm tra kế toán, kiểm toán và thanh tra tài chính.
2. Vai trò của thanh tra tài chính trong hoạt động quản lý nhà nước? Liên hệ thực tế?