Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Bài tập Kiểm Toán Tài Chính có lời giải

Cuốn bài tập môn Kiểm Toán Tài Chính có 4 câu lý thuyết và 14 câu bài tập, mời các bạn thử sức.

Phần 1 – Lý thuyết

1.  Hệ thống kiểm soát nội bộ

2.  Thử nghiệm kiểm soát, thử nghiệm cơ bản

3.  Các bước công việc của kiểm toán viên trong kiểm toán các chu trình kiểm toán

4.  Vai trò của các chu trình

Phần 2 – Bài tập

Bài 1:

1.Thủ quỹ nộp vào tài khoản TGNH số tiền lương chưa thanh toán theo thông báo số 115 ngày 11/1/2008 với số tiền 5.000.000đ. Nhưng theo lệnh về quỹ số 119 ngày 18/1 đã ghi vào sổ quỹ 5.900.000đ.

2.Thủ quỹ đã rút 78.000.000đ từ tài khoản tiền gửi ngân hàng ngày 16/2 theo chứng từ số 304561 và theo phiếu thu số 394 ngày 19/7 đã ghi thu theo sổ quỹ 18.000.000đ.

3.Qua kiểm tra đã phát hiện những sai lệch trong các chứng từ sau: Trong phiếu thu số 201 ngày 15/3 số tiền 950.000đ đã chữa thành 650.000đ (Tiền thu về tiêu thụ sản phẩm). Trong phiếu chi 205 ngày 25/4 có số tiền là 5.900.000đ đã sửa thành 6.900.000đ (tiền tạm ứng cho nhân viên thu mua).Trong phiếu chi số 212 ngày 12/5 có số tiền là 1.400.000đ đã sửa thành 14.000.000đ (tiền thanh toán về hợp đồng lao động)

4.Dùng tiền  mặt thanh toán theo phiếu chi số 401 ngày 22/5 cho việc mua sắm số phụ tùng sửa chữa  xe ô tô cho bộ phận bán hàng là 5.700.000đ. Số phụ tùng này đã xuất ngay để sửa chữa và cũng ngày này ghi vào chi phí sửa chữa xe ô tô là 9.700.000đ

5.Phiếu chi số 467 ngày 20/7 chi trả tiền  lương không có bảng thanh toán lương đi kèm  số tiền là 27.520.000đ

6.Phiếu  chi số 505 ngày 5/8 về mua ô tô trị giá 550.000.000đ không có  hoá đơn gốc cũng như biên bản bàn giao ô tô.

7.Trong phiếu chi số 535 ngày 1/9 về khoản thanh toán tạm ứng là 2.500.000đ, không có giấy thanh toán tạm ứng đi kèm và không có chữ ký cuả kế toán trưởng

8.Lệnh chi số 710 ngày 15/10 số tiền là 6.500.000đ và bảng kê thanh toán lương trong tháng 10 không có chữ ký của giám đốc.

9.Trong phiếu chi số 721 ngày 12/10 không có biên nhận, số tiền 800.000đ chi tạm ứng đi công tác của cán bộ.

10.Trong các phiếu chi  số 850 và 15/11, số 895 ngày 7/12 và số 905 ngày 9/12: số 907 ngày 17/12 đã ghi số tiền để mua nguyên vật liệu của công ty Thanh Nguyên kèm theo lệnh chi có 10 hoá đơn số tiền từ 200.000đ đến 1.000.000đ. Tổng  số tiền là 15.800.000đ

Yêu cầu:

1. Lập bảng kê về vi phạm các nghiệp vụ về quỹ

2. Xác định các điều khoản nào của cán bộ quản  lý tiền  mặt bị vi phạm

3. Hình thành  tờ trình để ghi vào biên bản kiểm kê

Bài 2:

Tài liệu về kiểm kê vật liệu cuối năm của một doanh nghiệp như sau:

Loại vật tư

Đơn giá(1000đ)

Kho số 1 (tấn)

Kho số 2 (tấn)

Sổ sách

Kiểm kê

Sổ sách

Kiểm kê

Vật liệu A

25.000

35,0

33,2

30,0

28,3

Vật liệu B

15.000

52,0

62,0

50,0

51,3

Vật liệu C

9.000

43,5

32,1

10,0

8,5

Vật liệu D

7.000

31

30,5

22,5

21,6

Tài liệu bổ sung về nhập xuất vật liệu theo sổ sách như sau:

Đơn vị

Loại vật tư

31/12/06

Nhập trong năm 2007

Xuất trong năm 2007

Ghi chú

Kho số 1

Vật liệu A

Vật liệu B

Vật liệu C

Vật liệu D

45,0

50,0

40,0

36

20,0

30,0

50,0

30

30,0

28,0

46,5

35

 

 

 

 

Kho số2

Vật liệu A

Vật liệu B

Vật liệu C

Vật liệu D

45,0

55,0

30,0

25

20,0

30,5

40,0

20

35,0

35,5

60,0

22,5

 

 

 

 

Yêu cầu:

1. Lập bảng kê so sánh về kết  quả kiểm kê

2. Nêu các chứng từ cần  đính kèm

3. Hình thành kiến nghị để ghi vào biên bản kiểm kê

Cho biết:

1. Định mức dự trữ vật liệu A: 30 tấn, vật liệu B: 70 tấn, vật liệu C: 60 tấn, vật liệu D: 40 tấn

2. Hao hụt trong định mức là 2%