• Công nghiệp
  • Viện Khoa học công nghệ xây dựng: 50 năm xây dựng và phát triển

Viện Khoa học công nghệ xây dựng: 50 năm xây dựng và phát triển

Cách đây tròn 50 năm, ngày 18/11/1963 Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (Bộ Xây dựng) được thành lập với tên gọi ban đầu là Viện Thí nghiệm Vật liệu Xây dựng, năm 1974 đổi tên thành Viện Khoa học Kỹ thuật Xây dựng và từ năm 1996 đến nay mang tên Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Viện đã từng bước trưởng thành cùng với sự phát triển chung của đất nước và 55 năm phát triển của ngành Xây dựng Việt Nam. Viện hoạt động theo mô hình của Tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí với chức năng và nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao là: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ trong xây dựng; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến thông tin về lĩnh vực tiêu chuẩn hoá xây dựng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và thông tin về khoa học công nghệ xây dựng; chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng; xuất nhập khẩu thiết bị và vật tư xây dựng, kinh doanh và thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng.

Viện hiện có tổng số 592 CBCNV, trong đó có 7 giáo sư, phó giáo sư, 48 tiến sỹ, 86 thạc sỹ, 400 kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân. Có hệ thống 11 phòng thí nghiệm, kiểm tra kiểm định và chứng nhận chất lượng với máy móc thiết bị hiện đại trên cả nước. Viện hợp tác nghiên cứu khoa học với 20 nước có nền khoa học tiên tiến trên thế giới.