• Công nghiệp
  • Trách nhiệm của cơ sở trong huấn luyện an toàn

Trách nhiệm của cơ sở trong huấn luyện an toàn

Có rất nhiều tổ chức, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh lao động. Họ có trách nhiệm phải đưa các nhân viên, người lao động của mình đến với những khóa học về huấn luyện an toàn về lao động.

Trong một tổ chức, cơ sở sẽ có rất nhiều lao động, họ không thể nào đi tham giâ các khóa học huấn luyện an toàn cùng một lúc được. Vì thế mà cơ sở có trách nhiệm phân bố, sắp xếp thời gian hợp lí cho các nhân viên của mình có thể tham gia huấn lyện an toàn mà không ảnh hưởng đến tiến trình công việc.

Khi cơ sở nhận được thông báo về lịch tham gia khóa huấn luyện an toàn thì cần phải thông báo lại với người lao động kịp thời, để họ có thể chuẩn bị cho khóa học tốt hơn. Hằng năm, hoặc theo định kì quy định, các cơ sở có trách nhiệm thống kê danh sách các nhân viên đã có chứng nhận huấn luyện, chứng chỉ huấn luyện để báo cáo lại với cơ quan có thẩm quyền, điều tra rõ rãng tình hình hiểu biết của người lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Về chi phí của các khóa huấn luyện an toàn, các cơ sở là người đứng ra chi trả cho nhân viên của mình, rồi sau đó trừ vào tiền lương hay trừ vào ngân sách của cơ sở là quyền của bên cơ sở. Mọi chi phí của việc huấn luyện phải được trả đầy đủ và đúng hẹn. Vì giấy chứng nhận huấn luyện có thời hạn 5 năm, chứng chỉ huấn luyện có thời hạn 5 năm, cho nên cơ sở có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ huấn luyện, kiểm tra, sát hạch về huấn luyện an toàn của nhân viên ít nhất 5 năm. Mục đích là khi xảy ra vấn đề nào đó thì hồ sơ đó trở thành bằng chứng có hiệu lực trước pháp luật.

Khi cơ sở sử dụng người lao động thông qua hình thức khoán việc, tức là tổ chức đấu thầu và sử dụng người lao động của bên nhà thầu, thì cơ sở cũng chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn đối với những người lao động thuộc quản lí của nhà thầu đó.