Thành lập công ty TNHH hai thành viên

Ngày nay, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập hóa với nền kinh tế thế giới nên thành lập công ty, doanh doanh nghiêp, công ty ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Theo đó thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên ngày càng được mở rộng với nhiều loại hình dịch vụ khác nhau.

Trong dịch vụ thành lập doanh nghiệp có thể các cá nhân, tổ chức các hình thức thành lập như công ty tư nhân. Công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên. Tuy nhiên, thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên không phải là hình thức được ưa chuộng nhưng loại hình hoạt động này vẫn có trên thị trường.

Thành lâp công ty TNHH hai thành viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Theo quy định của pháp luật thì thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên tối thiểu là 02 người và tối đa không được vượt quá năm mươi. Các thành viên trong công ty có trách nhiệm hữu hạn với công ty, tức là chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Với trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn có số lượng thành viên tham gia thành lập công ty từ 10 nguời trở lên thì phải thực hiện việc thành lập Ban kiểm soát theo quy định mà pháp luật ban hành. Đối với trường hợp thành viên công ty có ít hơn mười một thành viên thì tùy theo yêu cầu của ban quản trị công ty mà quyết định việc có lập Ban kiểm soát hay không. Khi thực hiện lập ban kiểm soát thì tất cả các quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát đều phải thực hiện theo  các Điều lệ mà công ty đã quy định khi thành lập. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Đối với người đại diện theo pháp luật của công ty thì yêu cầu đặt ra là phải thường trú tại Việt Nam. Nếu trường hợp vắng mặt do đi công tác hay vì lý do nào khác mà thời gian trên ba mươi ngày thì phải thực hiện uỷ quyền đại diện pháp luật lại cho người khác bằng văn bản để đảm bảo việc thực hiện các quy định và trách nhiệm với công ty được đầy đủ và hợp lệ.

Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên thì hội đồng thành viên có quyền quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

Thủ tục và những thông tin cần lưu ý khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên đã được chúng tôi nêu rõ qua bài viết trên. Hy vọng những thông tin trên sẽ thực sự có ích đối với quá trình hoàn tất thủ tục của bạ