Thiết bị điện

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • Kinh doanh nhà ở xã hội chịu thuế TNDN 10%

Kinh doanh nhà ở xã hội chịu thuế TNDN 10%

Thuế suất thuế thu nhập của doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh lĩnh vực nhà ở xã hội được áp dụng là 10%/năm, đồng thời mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cũng được ưu đãi ở mức là 5%.

Áp thuế thu nhập doanh nghiệp 10%

Quy định mới trong thông tư 114/2013 sẽ được Bộ Tài chính áp dụng từ ngày 30/11 đối với các doanh nghiệp kinh doanh - đầu tư nhà ở xã hội.

Theo đó, những doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu) khi đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội được áp thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với phần thu nhập từ doanh thu bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 01/7/2013 không phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở xã hội.

Bộ Tài chính cũng quy định rõ, nhà ở xã hội phải là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội ký hợp đồng chuyển nhượng nhà có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/7/2013 và còn tiếp tục thu tiền kể từ ngày 01/7/2013, và các trường hợp bàn giao nhà kể từ ngày 01/7/2013 thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng nhà này cũng được áp dụng thuế suất 10%, theo Bộ Tài chính.

Quy định nêu rõ, thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất 10% là các khoản thu nhập từ việc bán, cho thuê, cho thuê mua phát sinh từ ngày 01/7/2013.

Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 01/7/2013 và thời điểm trước đó thì thu nhập được áp dụng thuế suất 10% được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên tổng doanh thu trong thời gian tương ứng của doanh nghiệp./.

Thuế suất thuế GTGT 5%

Theo quy định của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% được áp dụng cho các khoản thu nhập đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội kể từ ngày 01/7/2013.

Trường hợp bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, thuế suất 5% áp dụng theo hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở xã hội được ký từ ngày 01/7/2013 và áp dụng với số tiền thanh toán từ ngày 01/7/2013 đối với hợp đồng ký trước ngày 01/7/2013.

Trường hợp cho thuê nhà ở xã hội, thuế suất 5% áp dụng căn cứ vào thời điểm thu tiền theo hợp đồng (kể cả trường hợp thu tiền trước cho nhiều kỳ) kể từ ngày 01/7/2013. Trường hợp doanh nghiệp chưa nhận được tiền thuê nhà kể từ ngày 01/7/2013 thì áp dụng theo thời điểm xuất hoá đơn.

Thông tư được thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký và có hiệu lực kể từ ngày 30/11 tới đây, áp dụng cho các doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội theo pháp luật của Việt Nam./.