Trang chủ »

Giáo trình Quản Trị Học

Giáo trình Quản Trị Học
(Ngày đăng: 28-12-2018 23:56:07)
Một nhà quản trị phải biết hoạch đinh, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Cuốn giáo trình Quản Trị Học sẽ giúp bạn hiểu được vấn đề này.
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC
I. Quản Trị và Tổ Chức.1 
II. Sự Cần Thiết của Quản Trị
III. Các Chức Năng Quản Trị
IV. Nhà Quản Trị
V. Quản Trị: Khoa Học và Nghệ Thuật
VI. Đào Tạo Quản Trị Viên
Tóm Lược 
Câu hỏi ôn tập
Tình huống quản trị
Chương 2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ 
I. Các lý thuyết cổ điển về quản trị
II. Lý thuyết tâm lý xã hội trong quản trị
III. Lý thuyết định lượng về quản trị
IV. Trường phái tích hợp trong quản trị
Tóm Lược
Câu hỏi ôn tập
Chương 3. MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ 
I. Khái niệm môi trường
II. Ảnh hưởng của môi trường đối với tổ chức
III. Các giải pháp quản trị bất trắc của yếu tố môi trường
Tóm Lược
Câu hỏi ôn tập
Tình huống quản trị
Chương 4. THÔNG TIN QUẢN TRỊ 
I. Vai trò và đối tượng của thông tin trong quản trị kinh doanh
II. Phân loại thông tin trong quản trị kinh doanh
III. Nguồn thông tin
IV. Mục tiêu và chức năng của thông tin
V. Nội dung và hình thức thông tin
VI. Quá trình thông tin
VII. Phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin
VIII. Hiệu quả của thông tin
IX. Tổ chức và quản lý hệ thống thông tin
Tóm Lược
Câu hỏi ôn tập
Chương 5. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ 
I. Bản chất, vai trò và chức năng của quyết định trong quản trị
II. Mục tiêu của các quyết định
III. Cơ sở khoa học của việc ra quyết định 
IV. Nội dung và hình thức của các quyết định
V. Tiến trình ra quyết định
VI. Phương pháp và nghệ thuật ra quyết định
VII. Phẩm chất cá nhân cần thiết cho việc ra quyết định
VIII. Tổ chức thực hiện và kiểm soát các quyết định
Tóm Lược
Câu hỏi ôn tập
Chương 6. HOẠCH ĐỊNH 
I. Khái niệm và mục đích của hoạch định
II. Phân loại hoạch định
III. Mục tiêu: Nền tảng của hoạch định
IV. Hoạch định chiến lược
V. Hoạch định tác nghiệp
VI. Tổ chức, điều hành và kiểm soát trong công tác hoạch định 
Tóm Lược
Câu hỏi ôn tập
Tình huống quản trị
Chương 7. TỔ CHỨC 
I. Khái niệm và mục tiêu của chức năng tổ chức
II. Tầm hạn quản trị
III. Phương pháp phân chia bộ phận trong cơ cấu tổ chức
IV. Cơ cấu tổ chức quản trị
V. Quyền hạn và ủy quyền trong quản trị
Tóm Lược
Câu hỏi ôn tập
Tình huống quản trị
Chương 8. LÃNH ĐẠO
I. Lãnh đạo và yếu tố con người trong quản trị
II. Các lý thuyết về động cơ và động viên tinh thần làm việc của nhân viên
III. Các phong cách lãnh đạo
IV. Lựa chọn phương pháp lãnh đạo và sử dụng nhân viên thích hợp
V. Quản trị thay đổi và xung đột
Tóm Lược
Câu hỏi ôn tập
Tình huống quản trị
Chương 9. KIỂM TRA 
I. Tiến trình kiểm tra
II. Các hình thức kiểm tra
III. Các nguyên tắc kiểm tra
Tóm Lược
Câu hỏi ôn tập