• Công nghiệp
  • Công ty kiểm định huấn luyện an toàn như thế nào?

Công ty kiểm định huấn luyện an toàn như thế nào?

Công ty kiểm định với vai trò và chức năng của mình sẽ có trách nhiệm huấn luyện an toàn cho các đối tượng đã được hoạch định trước đó. Nhằm đảm bảo và nâng cao công tác an toàn trong lao động và môi trường sản xuất. Giúp giảm tối đa thiệt hại về người và của.

Phạm vi để áp dụng công tác huấn luyện của công ty kiểm định bao gồm: các doanh nghiệp (tất cả mọi doanh nghiệp, không phân biệt thuộc thành phần kinh tế nào); các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, tổ hợp tác xã, cá nhân kinh doanh; các đơn vị sự nghiệp làm trong bộ máy nhà nước hay các cơ quan đoàn thể nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Va tất cả các tổ chức hay cá nhân nào có sử dụng lao động. Tất cả đều có trong danh sách cần thực hiện, và tham gia công tác huấn luyện.

Người tham gia huấn luyện an toàn là; các bộ quản lí người lao động, người trực tiếp tham gia lao động, và cả người làm công tác an toàn vệ sinh lao động nữa. Cụ thể là những người đi làm thuê cho một cơ sở nào đó, dù làm chính hay phụ, lâu dài hay tạm thời thì cũng cần phải tham gia khóa huấn luyện này. Tiếp tới là người sử dụng lao động bao gồm: chủ sản xuất các cơ sở kinh doanh, hoặc người được chủ ủy quyền tham gia khóa huấn luyện. Các cán bộ quản lí, giám đốc, các phó giám đóc đồng tham gia chương trình huấn luyện.

Trong quá trình huấn luyện, giảng viên sẽ giúp người tham gia nhận định được những nguy hiểm cần lường trước, hay gặp phải trong công tác thi công và sản xuất như: cháy nổ, sập giàn giáo (trong xây dựng)…. Và rất nhiều trường hợp khác nữa. Thông thường các thông tin hữu ích này sẽ được phổ biến tới công nhân viên sau khi khóa học kết thúc. Giúp cho người cán bộ cũng như công nhân viên có được những kiến thức nhất định, về an toàn trong lao động, biết xử lí một số tình huống thông thường hay xảy ra, đảm bảo an toàn trong lao động và sản xuất.