Biện pháp cải thiện thùng rác nhựa hpde

Có những biện pháp để nhằm cải thiện thùng rác nhựa hpde trong khu vực thành phố.

Chúng ta có thể khuyến khích thành lập những công ty tư nhân nhằm xử lý rác (rác thường cũng như rác công nghiệp). Đồng thời phải tăng cường nhân lực cũng như các phương tiện cho cảnh sát môi trường tại những nơi cần thiết. Có thể thâu dụng thêm nhiều nhân viên với mức lương tương xứng.

Cần phải áp dụng những khoản tiền phạt khắc khe đối với những cá nhân hay doanh nghiệp không tuân thủ quy định về thời gian và nơi đổ rác.

Thiết lập thêm nhiều thùng rác nhựa hpde công cộng, và thường xuyên cử người đi thu gom rác ở những nơi đông người qua lại và tránh để lâu nhằm phát sinh ô nhiễm môi trường.