Trang chủ »

Bài tập Quản Trị Doanh Nghiệp

Bài tập Quản Trị Doanh Nghiệp
(Ngày đăng: 28-12-2018 23:58:53)
Bộ bài tập Quản Trị Doanh Nghiệp gồm có 6 câu hỏi lý thuyết và 8 câu hỏi bài tập có đáp án, mời các bạn tham khảo.

Câu 1. Khái niệm và phân loại DN?

Câu 2. Trình bày nguyên tắc tổ chức và lựa chọn DN?

Câu 3.  Trình bày khái niệm và đặc trưng của DN Nhà nước?

Câu 4.  Trình bày khái niệm và đặc trưng của Hợp tác xã?

Câu 5.  Trình bày khái niệm, đặc trưng, ưu và nhược điểm của công ty TNHH

Câu 6.  Trình bày khái niệm, đặc trưng, ưu và nhược điểm của công ty cổ phần

Câu 7.  So sánh sự giống và khác nhau giữa DN Nhà nước và HTX?

Câu 8.  So sánh sự giống và khác nhau giữa HTX và công ty cổ phần?

Câu 9.  So sánh sự giống và khác nhau giữa công ty TNHH và công ty cổ phần

Câu 10. Trình bày khái niệm và ý nghĩa của tổ chức hợp lý trong DN?

Câu 11. Phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức SX trong DN?

Câu 12. Trình bày những nguyên tắc tổ chức SX trong DN?

Câu 13. Trình bày khái niệm và phân loại quá trình SX và nội dung chủ yếu của quá trình SX trong DN?

Câu 14. Khái niệm và phân loại các bộ phận trong cơ cấu SX của DN?

Câu 15. Trình bày các hình thức tổ chức các bộ phận SX? Cho ví dụ?

Câu 16. Khái niệm chu kỳ SX? Phân tích các loại thời gian trong chu kỳ SX?

Câu 17. Trình bày biện pháp rút ngắn chu kỳ SX trong DN?

Câu 18. Khái niệm và phân loại các loại dự báo trong DN?

Câu 19. Phân tích trình tự các loại dự báo trong xây dựng kế hoạch?

Câu 20. Trình bày các phương pháp dự báo trong xây dựng kế hoạch DN?

Câu 21. Trình bày khái niệm và sơ đồ hoạch định các nguồn lực trong DN?

Câu 22. Trình bày các loại chiến lược thụ động trong các loại chiến lược thuần tuý của DN?

Câu 23. Trình bày các loại chiến lược chủ động trong các loại chiến lược thuần tuý của DN?

Câu 24.  Khái niệm và phân loại Tư liệu SX trong DN?

Câu 25. Khái niệm và phân loại tài sản cố định trong DN?

Câu 26. Phân tích nội dung tổ chức tài sản cố định trong DN?

Câu 27. Trình bày phương pháp khấu hao tài sản cố định trong DN? Tại sao DN phải thực hiện khấu hao đúng TSCĐ?

Câu 28. Trình bày biện pháp tổ chức sử dụng TSCĐ trong DN?

Câu 29. Khái niệm và phân loại tài sản lưu động (TSLĐ) trong DN?

Câu 30. Trình bày nội dung tổ chức sử dụng TSLĐ trong DN?

Câu 31. Tại sao nói TSCĐ quyết định khả năng SX của DN, còn TSLĐ điều hoà khả năng SX của TSCĐ? Ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ giữa 2 loại tài sản này trong DN?

Câu 32. Các chỉ tiêu đánh giá trình độ và hiệu quả tổ chức quản lý sử dụng TSCĐ và TSLĐ trong DN?

Câu 32. Khỏi ni?m và Phõn lo?i vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp?

Câu 33. Nội dung tổ chức sử dụng vốn lơu động trong doanh nghiệp?

Câu 34. Biện pháp chủ y?u để sử dụng hợp l? vốn cố đ?nh của DN?

Câu 35. Tổ chức lao động là gì? Căn cứ xác đ?nh hình thức tổ chức lao động trong doanh nghiệp?

Câu 36. Những biện pháp chủ y?u để tổ chức hợp l? quá trình lao động trong doanh nghiệp?

 Câu 37. Tr?nh bày ð?nh mức lao động vàNguyên tắc đ?nh mức lao động?

Câu 38. Tại sao khi c? mức lao động (MLĐ) doanh nghiệp v?n phải ti?n hành x?p bậc công việc?

hiện nay DN đang áp dụng các hình thức trả công nào?

Câu 39. Những nhân tố ảnh hơởng đ?n tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong DN?

Câu 40. Trình bày những nội dung chủ y?u c?atổ chức tiêu thụ sản phẩm trong DN?

Câu 41. Tổng sản phẩm và cơ cấu giá tr? tổng sản phẩm của doanh nghiệp?

Câu 42. Yêu cầu trong phân phối tổng sản phẩm? Tại sao n?i phân phối tổng sản phẩm trong doanh nghiệp thực chất là phân phối giá tr? tăng thêm?

Câu 43. Mục đ?ch của hạch toán kinh doanh trong doanh nghiệp?

Câu 44.  Trình bày  nguyên tắc hạch toán kinh doanh trong doanh nghiệp?

Câu 45. Những nội dung chủ y?u của hạch toán kinh doanh trong doanh nghiệp?

Câu 46. Khỏi ni?m, ? ngh?a và cỏch tớnhgiá thành đơn v? sản phẩm hoặc d?ch vụ trong doanh nghiệp?Vớ d? tớnh giỏ thành cho 1 éVSP c? th??

Câu 47. Những biện pháp chủ y?u để hạ giá thành dơn v? sản phẩm hoặc d?ch vụ  trong doanh nghiệp?

 Câu 48. Trình bày nội dung chủ y?u của hạch toán doanh lợi trong doanh nghiệp?

Câu 49. Những nội dung chủ y?u của tổ chức hạch toán trong doanh nghiệp?

Câu 50. Mục đ?ch, nhiệm vụ và yêu cầu phân t?ch hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp?

Câu 51. Những nội dung chủ y?u của phân t?ch kinh doanh trong doanh nghiệp?

Câu 52.  Nội dung tổ chức phân t?ch kinh doanh trong doanh nghiệp?

Câu 53. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp?

Câu 54 . Khái niệm mức lãi thô và vận dụng nó trong chỉ đạo sản xuất của doanh nghiệp?

Câu 55 . Khái niệm, ý nghĩa và biện pháp nâng cao tỷ suất lợi nhuận trong doanh nghiệp?

Câu 56 . Biện pháp hạ giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp?

Câu 57: Trả công LD là gì? Các hình thức trả công LD trong DN? Hiện nay DN áp dụng hình thức trả công nào? Hãy thể hiện? trả công nào? Hãy thể hiện?

Câu 58. Trình bày khái niệm và căn cứ Xếp bậc công việc trong DN ?

Câu 59. Trình bày các phương pháp định mức lao động trong DN. Ưu và nhược điểm của từng PP?

Câu 60. Trình bày các phương pháp xếp bậc công việc. Ưu và nhược điểm của từng  phương pháp?

Tải Full file bộ bài tập quản trị doanh nghiệp tại đây.